Acemap

People

Faculty

Prof. Xinbing Wang

Postdocs

Luoyi Fu

PhD students

Jiaqi Liu Yuting Jia
Biao Wang

MSc Student

Zhongzhao Hu

Bachelor Student

Chuqi Wang Xinzhe Fu
Jinghao Zhao Fengyu Deng
Zhiying Xu Lingkun Kong